Danh mục sách giáo khoa lớp 1 và lớp 2 sử dụng trong nhà trường Năm học 2020 – 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

    PHÒNG GD&ĐT CƯM’GAR

TRƯỜNG TH QUANG TRUNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Số:  65  / TB-THQT

 

Quảng Tiến, ngày 24 tháng 5 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Danh mục sách giáo khoa lớp 1 và lớp 2 sử dụng trong nhà trường

 Năm học 2020 – 2021

 

           Thực hiện Hướng dẫn số 50/GDĐT- TH  ngày 14 tháng 05 năm 2021 của Phòng Giáo dục và  Đào tạo huyện Cư M’gar về việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 năm học 2021-2022;

Căn cứ biên bản cuộc họp của nhà trường lựa chọn Sách giáo khoa lớp 1, sách giáo khoa lớp 2 sử dụng cho năm học 2021-2022;

Nay trường tiểu học Quang Trung, xã Quảng Tiến xin trân trọng thông báo Danh mục Sách giáo khoa lớp 1 và Danh mục Sách giáo khoa lớp 2 sử dụng cho năm học 2021-2022 trong nhà trường (Phụ lục kèm theo).

Danh mục SGK lớp 1, lớp 2 năm học 2021-2022 do trường chọn (gồm đầy đủ các bộ môn) được thông báo rộng rãi trên bảng tin, Website nhà trường. Danh mục SGK được gửi về UBND xã, thông báo đến tận Ban tự quản các thôn trên địa bàn để phối hợp tuyên truyền cho phụ huynh và nhân dân được biết./.

 

 

Nơi nhận:

–  UBND xã Quảng Tiến; (b/c)                                                       HIỆU TRƯỞNG

–  Ban tự quản thôn Tiến Phú; (tb)

–  Ban tự quản thôn Tiến Phát; (tb)                                                Trần Thị Hảo     

–  Lưu: VT.

                                                                                                                                                                    

Phụ lục:  Danh mục sách giáo khoa lớp 1 và lớp 2 sử dụng trong nhà trường   Năm học 2020 – 2021

1/ Lớp 1 :  Danh mục gồm có 9  sách giáo khoa sau:

STT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản Bộ sách
1 Tiếng Việt 1 Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Ngân Hoa, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan,

Vũ Kim Bảng, Trịnh Cẩm Lan, Chu Thị Phương, Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm.

Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống
2 Toán 1 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Bùi Bá Mạnh. Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống
3 Đạo đức 1 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Lê Thị Tuyết Mai, Lục Thị Nga. Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống
4 Tự nhiên  và Xã hội 1 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên), Đào Thị Hồng, Phương Hà Lan, Hoàng Quý Tỉnh. Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống
5 Giáo dục

Thể chất lớp 1

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Lê

Anh Thơ (Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương.

Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống
6 Âm nhạc 1 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên kiêm

Chủ biên) Mai Linh Chi, Nguyễn Thị

Phương Mai, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân.

Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống
7 Mĩ thuật 1 Nguyễn Xuân Tiên (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Nguyễn Thị

Hiền, Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Nguyễn

Hồng Ngọc, Lâm Yến Như.

Giáo dục Việt Nam Chân trời sáng tạo
8 Hoạt động

trải

nghiệm 1

Bùi Sỹ Tụng (Tổng Chủ biên), Nguyễn

Thanh Bình (Chủ biên), Vũ Thị Lan Anh, Lê Thị Luận, Trần Thị Thu.

Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống
9 Tiếng Anh 1 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn

Quốc Tuấn (Chủ biên), Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thuỷ, Lương Quỳnh Trang.

Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống

 

2/  Lớp 2: Danh mục gồm có 9 sách giáo khoa sau:

 

STT Tên sách  Tên tác giả Nhà xuất bản Bộ sách
1 Tiếng Việt 2 Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Bùi

Mạnh Hùng – Trần Thị Hiền Lương (đồng

Ch ủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Chu Thị Phương, Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm.

Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống
2 Toán 2 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh

Vinh ( Ch ủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống
3 Đạo đức 2 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần

Thành Nam ( Ch ủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung, Lê Thị Tuyết Mai.

Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống
4 Tự nhiên  và Xã hội 2 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Th ị Thấn (Chủ biên), Đào Thị Hồng, Phương Hà Lan, Phạm Việt Quỳnh, Hoàng Quý Tỉnh. Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống
5 Giáo dục

Thể chất lớp 2

Nguyễn Duy Quyết, Hồ Đắc Sơn (đồng T ổng Chủ biên), Lê Anh Thơ (Chủ biên), Nguy ễn Thị Hà, Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Th ịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Duy Tuyến, Phạm Mai Vương. Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống
6 Âm nhạc 2 Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng

Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn

Th ị Thanh Bình, Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga, Đặng Khánh Nhật, Trần Thị Kim Thăng, Nguyễn Thị Thanh Vân.

Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống
7 Mĩ thuật 2 Nguyễn Xuân Tiên, Nguyễn Thị Nhung (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn

Cường, Hoàng Minh Phúc (đồng Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Vũ Đức Long,

Nguyễn Ánh Phương Nam, Lâm Yến Như, Phạm Văn Thuận, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân.

Giáo dục Việt Nam Chân trời sáng tạo
8 Hoạt động

trải

nghiệm 2

Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng (đồng Tổng

Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh, Nguyễn Thanh Bình (đồng Chủ biên), Vũ Thị Lan

Anh, Nguy ễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị

Hương Liên, Lê Thị Luận, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị Thu.

Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống
9 Tiếng Anh 2 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Lan

Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thuỷ, Nguyễn Quốc Tuấn.

Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống