• Hoàng Thị Sương
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu phó
 • 0123456789
 • suonghpqt@gmail.com
 • Thông tin thêm của Hiệu phó (địa chỉ, công tác...)
Trần Thị Hảo
 • Trần Thị Hảo
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0942659129
 • haohpqt@gmail.com
 • - Khối 6 - TT Quảng Phú - H CưMgar - T Đăk Lăk