KẾ HOẠCH NGHIỆM THU, BÀN GIAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH LỚP 5 LÊN LỚP 6 NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT  CƯM’GAR           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH QUANG TRUNG                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:  49 /KH -THQT                      Quảng Tiến, ngày 05 tháng 05 năm 2021

                                                                  

KẾ HOẠCH

NGHIỆM THU, BÀN GIAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH

LỚP 5 LÊN LỚP 6 NĂM HỌC  2020-2021

 

Căn cứ văn bản hợp nhất 03/2016/VBHN- BGDDT ngày 28/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định đánh giá học sinh tiểu học và Thông tư số 27/ 2020/TT- BGDĐT ngày 04/09/2020 về Quy định đánh giá học sinh lớp 1;

Căn cứ công văn số 45/PGDĐT-BPKT ngày  04/05/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cư M’gar về việc hướng dẫn khảo sát Tiếng Anh và kiểm tra, đánh giá cuối kỳ II, năm học 2020-2021;

Nay trường Tiểu học Quang Trung xây dựng kế hoạch nghiệm thu và bàn giao chất lượng giáo dục học sinh lớp 5 lên lớp 6 cho trường THCS Nguyễn Tri Phương, xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar năm học 2020-2021 như sau:

I/  Thời gian kiểm tra, nghiệm thu:

Từ ngày 11/5/2021 đến hết ngày 13/05/2021. Cụ thể lịch nghiệm thu bàn giao chất lượng các môn học như sau:

Ngày/ tháng/ năm Thứ Buổi Môn Thời gian Ghi chú
11/5/2021 Ba Sáng Khoa học 7h30- 8h 10

(40 phút)

11/5/2021 Ba Sáng Lịch sử – Địa lý 8h20  –  9h00

(40 phút)

11/5/2021 Ba Chiều Tin học 13h30  – 16h 30

 

12/5/2021 Sáng Tiếng Việt 7h30- 7h50

(20 phút)

KT phần đọc hiểu
12/5/2021 Sáng Tiếng Việt 8h – 8h40

(40 phút)

KT viết
12/5/2021 Sáng Tiếng Việt 8h40 -10h 30 KT đọc
13/05/2021 Năm Sáng Tiếng Anh 7h30 – 8h30

 

KS  theo  đề án

 

  1. Địa điểm:Trường Tiểu học Quang Trung, xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk

III. Thành phần và đối tượng nghiệm thu:

  1. Đại diện đơn vị bàn giao:

– Ban giám hiệu trường TH Quang Trung.

– GV chủ nhiệm và giáo viên bộ môn dạy lớp 5 trường TH Quang Trung

  1. Đại diện đơn vị nhận bàn giao:

– Đại diện BGH, các giáo viên được điều động tham gia nghiệm thu chất lượng lớp 5 theo Quyết định điều động của Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Tri Phương

  1. Đối tượng nghiệm thu:  92 em học sinh khối 5 (có danh sách kèm theo).
  2. Tổ chức thực hiện:

          Trường tiểu học Quang Trung lập kế hoạch và ra quyết định phân công giáo viên tham gia phối hợp nghiệm thu chất lượng HS lớp 5 và bàn giao lên lớp 6 gửi cho trường THCS Nguyễn Tri Phương trước thời gian nghiệm thu ít nhất 01 tuần.

Trường THCS Nguyễn Tri Phương ra quyết định cử đại diện BGH và giáo viên cùng phối hợp coi và chấm bài kiểm tra của học sinh cùng với giáo viên dạy lớp 5 trường Tiểu học Quang Trung.

Trường THCS Nguyễn Tri Phương gửi quyết định phân công giáo viên tham gia nghiệm thu HS lớp 5 cho trường TH Quang Trung thời gian trước 3 ngày diễn ra kiểm tra, nghiệm thu chính thức.

Sau khi tổ chức kiểm tra và chấm bài xong, BGH trường cùng  GVCN lớp 5 TH Quang Trung có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ cho học sinh để bàn giao cho trường THCS Nguyễn Tri Phương.

Dự kiến ngày 25 tháng 5 năm 2021 trường TH Quang Trung tổ chức bàn giao học sinh và hồ sơ học sinh cho trường THCS Nguyễn Tri Phương tại buổi lễ tổng kết năm học.

Trên đây là kế hoạch nghiệm thu và bàn giao chất lượng giáo dục học sinh lớp 5 năm học 2020-2021. Trường Tiểu học Quang Trung rất mong nhận được sự phối kết hợp của BGH trường THCS Nguyễn Tri Phương để nhà trường thực hiện đúng kế hoạch đề ra.

 

Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT huyện Cư M’gar (để b/c);

– BGH trường THCS Nguyễn Tri Phương ( để phối hợp);

– Các GV tham gia nghiệm thu;

– Lưu: VT.

                              HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                    Trần Thị Hảo